TVP.pl Informacje Sport Kultura Rozrywka VOD Serwisy tvp.pl Program telewizyjny

Konkurs „Sylwestrowa impreza z kabarety.tvp.pl”

400x300

Konkurs „Sylwestrowa impreza z kabarety.tvp.pl” (fot. TVP)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra serwis kabarety.tvp.pl ma dla Was konkurs, organizowany na oficjalnym facebookowym profilu www.facebook.com/kabaretytvp. Do wygrania odtwarzacz Blu-ray Sony BDP-S380. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

Regulamin Konkursu interaktywnego „Sylwestrowa impreza z kabarety.tvp.pl”. 

I. Organizacja Konkursu

1. Organizatorem konkursu interaktywnego „Sylwestrowa impreza z kabarety.tvp.pl” (dalej: „Konkurs”) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł, (dalej: „Organizator”), 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia która uzyskała zgodę lub w jej imieniu wystąpią przedstawiciele ustawowi lub prawni opiekunowie. Zgody o których mowa w zdaniu poprzednim, na życzenie Organizatora, powinny zostać okazane w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna. Uczestnikiem może być osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, ani członkiem rodziny pracownika lub współpracownika Organizatora. 

3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Uczestnika.

II. Termin trwania Konkursu 

1. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej www.facebook.pl/kabaretytvp na profilu VOD.tvp.pl - „fan page”. 

2. Konkurs jest przeprowadzany przez Organizatora w terminie od godz. 18.00 dnia 23.12.2013 r do godz. 24.00 dnia 31.12.2013r.
III. Zasady Konkursu 

1. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik musi „lubić” profil kabarety.tvp.pl – „fan page” na stronie internetowej www.facebook.pl/kabaretytvp. 

2. Dodatkowo Uczestnik napisze i opublikuje komentarz (dalej: „Komentarz”) do umieszczonego przez Organizatora wpisu na profilu kabarety.tvp.pl. – „fan page” na stronie internetowej www.facebook.pl/kabaretytvp.

3. Komentarz opublikowany przez Uczestnika, ma zawierać linki do trzech wybranych pozycji wideo z oferty dostępnej na stronie internetowej www.kabarety.tvp.pl, które razem stworzą propozycję idealnego zestawu kabaretowego na sylwestrową noc. 

4. Komentarze muszą być oryginalne, według oryginalnego pomysłu Uczestnika. W szczególności Komentarze nie mogą naruszać praw autorskich oraz praw osobistych osób trzecich. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy, które będą naruszać prawa o których mowa w ust. 4 powyżej, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub jeśli ich treść będzie obraźliwa, wulgarna lub niezwiązana tematycznie z Konkursem. 

 IV. Nagrody 

1. Zwycięzcą Konkursu (dalej: Zwycięzca) zostanie autor najciekawszego Komentarza wybranego przez jury w skład którego wejdą pracownicy Organizatora (dalej: „Jury”). 

2. Nagrodą w Konkursie jest odtwarzacz Blu-ray Sony BDP-S380. 

3. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, w której otrzyma instrukcję dotyczącą przekazania nagrody. 

4. Brak odpowiedzi na informację Organizatora sygnalizującą wygraną w konkursie w ciągu 3 dni od dnia jej wysłania stanowi podstawę do unieważnienia przyznania nagrody. 

5. W przypadku unieważnienia przyznania nagrody, pozostanie ona w dyspozycji Organizatora lub zostanie przyznana przez Jury innemu Uczestnikowi. 

6. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 2 nie przekracza 760 zł. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 20 00 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego. 

7. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

8. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 02.01.2014r.
V. Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie (wraz z uzasadnieniem) na adres: Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Sylwestrowa impreza z kabarety.tvp.pl”, przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie jednego dnia od daty zakończenia Konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 

 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. 

 3. Reklamacje wysłane po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

 4. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 VI. Ochrona danych osobowych 

1. Imiona, nazwiska oraz inne dane Uczestników Konkursu niezbędne do wydania nagrody będą przekazywane Organizatorowi drogą elektroniczną i będą one przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, opublikowania danych zwycięzcy Konkursu, przyznania oraz wydania nagród, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestników. Każdy Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych, w tym również ich upublicznienie na stronie internetowej www.tvp.pl oraz na stronie internetowej www.facebook.pl/kabaretytvp na profilu „fan page” Organizatora, w celu wskazanym powyżej. 

2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Telewizja Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17. 

3. Dane osobowe Uczestników są pozyskiwane wyłącznie na potrzeby Konkursu – dla krótkotrwałego użytku w postaci dostarczenia nagrody, nie będą przetwarzane w żaden inny sposób, niż określony w niniejszym regulaminie, a po zakończeniu Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych, a także do wprowadzania w nich zmian zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla uzyskania nagrody w Konkursie.
VII. Postanowienia końcowe 

1. Spory odnoszące się do i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy przeprowadzeniu Konkursu. Nieprawidłowości te nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony osób biorących udział w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na profilu Organizatora „fan page” na stronie internetowej www.facebook.pl/kabaretytvp 

5. Do wszelkich spraw związanych z Konkursem i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej i ostatecznej wykładni.